Privacyverklaring Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle geleverde producten en diensten.

 

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle, gevestigd te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres

Verwerkt Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang gegevens bewaard blijven

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld de accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@hemelsleutel.nl

 

Beveiliging

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@hemelsleutel.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@hemelsleutel.nl

 

Hemelsleutel Ayurveda Lifestyle is een handelsnaam van Mia Verkuijlen | KvK: 1205 2119

 

Dit privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018.